MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DOĞA TARIM LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ve şirketin kanuni zorunluluklarını (vergi beyannameleri ve bildirimler) yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimi ile ticari faaliyetimizin yürütülmesi amacıyla şirket bünyesinde kullanılan muhasebe ve satış programları üzerinde kaydedilmektedir. Kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet raporlarının yapılabilmesi ve şirket politikalarının belirlenebilmesi amaçlarıyla şirketimizin yurtiçi ortakları ile paylaşılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise telefon, SMS ve E-mail gönderim platformu üzerinden toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesinin zorunlu olması sebepleriyle kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçenizi Doğa Tarım Limited Şirketi, A.O.S.B. 3.Kısım 30.Cadde No:16 Döşemealtı/Antalya adresine iletebilir veya kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@dogatarim.com adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben işleme alınabileceğini hatırlatmak isteriz.

Bilgi Talebi

Not kısmına iletişim bilgilerinizi yazınız!

© 2022 Doğa Tarım Tüm Hakları Saklıdır.